Produkt dnia
SOL PROZNIOWA
SOL PROZNIOWA
24,99 zł 20,32 zł
szt.
ChemoSeptol Płyn antybakteryjny do dezynfekcji 5L
ChemoSeptol Płyn antybakteryjny do dezynfekcji 5L
85,32 zł 59,40 zł 79,00 zł 55,00 zł
szt.
Przyłbice ochronne, przyłubica z tworzywa
Przyłbice ochronne, przyłubica z tworzywa
15,99 zł 13,00 zł
szt.
Płyn Spray do dezynfekcji antybakteryjny 300ml
Płyn Spray do dezynfekcji antybakteryjny 300ml
36,16 zł 29,40 zł
szt.
Zestaw podręczny przeciwwirusowej ochrony osobistej
Zestaw podręczny przeciwwirusowej ochrony osobistej
74,99 zł 60,97 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin dla kupujących na Www.sklep.chemiapoznan.pl

Artykuł 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Administrator – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI CHEMIA S A z siedzibą w Poznaniu (61-005) przy ul. Św. Michła 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052106, posiadająca NIP 7821730967 oraz kapitał zakładowy w wysokości 737300 zł;
 2. Www.sklep.chemiapoznan.pl – serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny w domenie Www.sklep.chemiapoznan.pl;
 3. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl, na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. Towar – rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem umów zawieranych przy użyciu Www.sklep.chemiapoznan.pl;
 5. Sprzedający – przedsiębiorca zarejestrowany w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl, który oferuje do sprzedaży Towar w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 6. Kupujący - konsument, osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która przyjęła ofertę sprzedaży Towaru lub podjęła inne czynności zmierzające do nabycia Towaru przy użyciu Www.sklep.chemiapoznan.pl;
 7. Konto - prowadzony dla Użytkownika przez Administratora zbiór zasobów, w którym są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl;

Artykuł 2. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl.
 2. Korzystanie z Www.sklep.chemiapoznan.pl wymaga dysponowania przez Kupującego urządzeniem z dostępem do internetu, wyposażonym w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji.

Artykuł 3. Kupujący i rejestracja

 1. Kupujący w celu korzystania z Www.sklep.chemiapoznan.pl powinien dokonać rejestracji, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Www.sklep.chemiapoznan.pl, poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz hasła. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierającą informacje o sposobie ukończenia rejestracji. Z chwilą ukończenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Www.sklep.chemiapoznan.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Kupujący może dokonać rejestracji i logować się do Www.sklep.chemiapoznan.pl korzystając z nazwy (loginu) i hasła dostępu w innych serwisach internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z Www.sklep.chemiapoznan.pl. Przekazane i gromadzone w taki sposób dane w Www.sklep.chemiapoznan.pl są traktowane jak dane zgłoszone przez Kupującego do rejestracji w Www.sklep.chemiapoznan.pl.
 3. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Kupujący otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła bądź danych do logowania w serwisach wskazanych w ust. 2 powyżej (logowanie).
 4. Konto zawiera podane przez Kupującego dane oraz historię jego działalności w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Www.sklep.chemiapoznan.pl. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 5. Do logowania służą adres e-mail oraz hasło podane w czasie rejestracji. Kupującemu nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 6. Kupujący może posiadać więcej niż jedno Konto.
 7. Kupujący, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Www.sklep.chemiapoznan.pl., może zmienić swoje Konto Kupującego na Konto Sprzedającego po podaniu danych wymaganych Regulaminem dla Sprzedających, przejściu weryfikacji przez operatora płatności oraz akceptacji Regulaminu dla Sprzedających. Z chwilą ukończenia rejestracji jako Sprzedający, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Www.sklep.chemiapoznan.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl, na warunkach określonych w Regulaminie dla Sprzedających. Umowa zawarta na mocy niniejszego Regulaminu ulega rozwiązaniu zgodnie z art. 10 ust. 4 Regulaminu.
 8. Korzystanie z Www.sklep.chemiapoznan.pl przez Kupującego może odbywać się bez uprzednio zarejestrowanego Konta, w przypadku, gdy Kupujący przyjmie ofertę sprzedaży Towaru.
 9. Kupujący nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług świadczonych przez Administratora w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl oraz w sposób zakłócający korzystanie z tych usług.

Artykuł 4. Www.sklep.chemiapoznan.pl

 1. Www.sklep.chemiapoznan.pl umożliwia Kupującemu zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykonanie umowy sprzedaży danego Towaru przez Sprzedającego lub Kupującego.
 2. W ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl Sprzedający publikuje informacje o Towarach. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te stanowią oferty. Dokonanie przez Kupującego wyboru Towarów i zaakceptowanie ich nabycia stanowi przyjęcie oferty i zawarcie umowy sprzedaży Towaru między Sprzedający a Kupującym przy użyciu Www.sklep.chemiapoznan.pl.
 3. Kupujący korzystając z Www.sklep.chemiapoznan.pl zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania z Www.sklep.chemiapoznan.pl bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, od korzystania z Www.sklep.chemiapoznan.pl w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci internet, w sposób naruszający prawa Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień, a także w szczególności od oferowania do sprzedaży Towarów, których sprzedaż jest niedozwolona, niewywiązywania się z umów zawartych przy użyciu Www.sklep.chemiapoznan.pl, dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Www.sklep.chemiapoznan.pl.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych (w tym logo „Www.sklep.chemiapoznan.pl”), układu i kompozycji stron internetowych Www.sklep.chemiapoznan.pl (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Www.sklep.chemiapoznan.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza internetem.

Artykuł 5. Umowa sprzedaży Towaru

 1. Towary w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl wystawiane są przez Sprzedających. Kupujący nie ma możliwości wystawienia Towaru w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl.
 2. Sprzedający w ramach oferty sprzedaży Towaru publikuje:
  1. ) informacje o Towarze oraz jego zdjęcie;
  2. cenę Towaru;
  3. informację o dostępnej ilość Towaru oraz o terminie dostępności Towaru;
  4. informacje o warunkach umowy zawieranej z Kupującym, w tym w szczególności warunkach płatności, warunkach i formach dostawy wraz z kosztami i przewidywanym terminem dostawy, informacje o sposobie reklamacji, gwarancji, informacje o prawie i sposobie odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczanych przez siebie informacji w związku z wystawieniem Towaru.
 4. Kupujący celem zakupu Towaru dokonuje jego wyboru poprzez dodanie Towaru do wirtualnego koszyka.
 5. Po dokonaniu wyboru Towarów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Kupujący zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki, adresu e-mail oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach, po uzgodnieniu ze Sprzedającym. W przypadku gdy, Kupujący zażąda otrzymanie faktury, zobowiązany jest do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 6. Z chwilą przyjęcia oferty, tj. zatwierdzenia nabycia Towarów, Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży Towaru, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy i numeru telefonu. W przypadku, gdy Kupujący zażądał otrzymanie faktury, wyraża on zgodę na przekazanie Sprzedającemu także danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedającym a Kupującym następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Kupującego.
 8. Dalsze czynności po zawarciu umowy przez Sprzedającego i Kupującego regulowane są przepisami prawa, przy czym Sprzedający i Kupujący winni nawiązać kontakt nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy.
 9. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu dostawy z form udostępnionych przez Sprzedającego.
 10. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu płatności z form udostępnionych przez Sprzedającego. Sprzedający może umożliwić płatność przy odbiorze Towaru, a także w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę.
 11. Jeżeli Kupujący wybierze płatność w postaci elektronicznej, w tym w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych, przelewów bankowych lub na raty poprzez pośredników kredytowych, Kupujący zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie takiej płatności.
 12. Momentem zapłaty jest chwila, w której Sprzedający otrzymał środki pieniężne.
 13. Kupujący powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych umowach sprzedaży Towarów w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl.

Artykuł 6. Pozostałe usługi

 1. Użytkownicy, posiadający Konto, korzystają w Www.sklep.chemiapoznan.pl z wewnętrznej platformy komunikacyjnej, w ramach której otrzymują komunikaty dotyczące zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym dotyczące etapu jej realizacji oraz w ramach której Użytkownicy będący stronami umowy sprzedaży Towaru mogą się ze sobą skomunikować. W przypadku komunikacji miedzy Użytkownikami, Użytkownicy są zobowiązani do składania sobie wzajemnie wyjaśnień w zakresie związanym z zawartą umową sprzedaży Towaru. Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w ramach platformy komunikacyjnej w ciągu trzech dni roboczych od skierowanych przez Kupującego pytań. Po upływie tego czasu Kupujący może zwrócić się o pomoc do Www.sklep.chemiapoznan.pl, wówczas pracownik Www.sklep.chemiapoznan.pl włączy się do sprawy i pomoże Użytkownikom uzyskać porozumienie. W sprawach nierozwiązanych w terminie 14 dni od zgłoszenia pytań lub zarzutów przez Kupującego, pracownik Www.sklep.chemiapoznan.pl pomoże Użytkownikom uzyskać porozumienie.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z wewnętrznej platformy komunikacyjnej w sposób zgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami i w sposób nienaruszających praw Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym również w sposób nieposiadający znamion niezamówionej informacji handlowej lub zmierzający do dokonania sprzedaży Towaru poza Www.sklep.chemiapoznan.pl.
 3. Www.sklep.chemiapoznan.pl umożliwia:
  1. Kupującym, posiadającym Konto, wystawienie oceny od 0 do 5 oraz dodania komentarza dotyczącego przebiegu czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży Towaru z danym Sprzedającym, w tym odnoszące się między innymi do kontaktu ze Sprzedającym lub terminowością realizacji umowy (przy czym wystawione oceny lub dodane komentarze są widoczne w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl dla pozostałych Użytkowników, gdy dla danej oferty sprzedaży Towaru w związku z realizacją umowy sprzedaży Towaru zostało wystawionych co najmniej dwadzieścia ocen lub odpowiednio dodanych dwadzieścia komentarzy);
  2. Kupującym, posiadającym Konto, wystawienie opinii o nabytym Towarze.
 4. Oceny, komentarze i opinie są publikowane w Www.sklep.chemiapoznan.pl na karcie Sprzedającego oraz na karcie Towaru. Przy poszczególnej ocenie, komentarzu i opinii widnieje niepełny adres e-mail Kupującego, który wystawił ocenę, komentarz, opinię. Oceny, komentarze i opinie są jawne i dostępne dla osób odwiedzających Www.sklep.chemiapoznan.pl.
 5. Komentarze i opinie winny być sformułowane zwięźle i przejrzyście.
 6. Niedopuszczalne jest publikowanie komentarzy i opinii sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności:
  1. ujawniających dane osobowe Użytkowników lub innych osób, między innymi: imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;
  2. zawierających adres strony internetowej niezwiązany z Www.sklep.chemiapoznan.pl;
  3. związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, wulgaryzmami, przemocą, obrażaniem uczuć religijnych,
  4. o treści powszechnie uznanej za naganną moralnie i społecznie niewłaściwą,
  5. stanowiących streszczenie np. filmu, książki.
 7. Kupujący ponoszą odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach, komentarzach i opiniach.
 8. Administrator nie ingeruje w oceny, komentarze i opinie. Administrator jednak zastrzega sobie prawo do usunięcia oceny lub usunięcia albo zablokowania komentarza lub opinii, w uzasadnionym przypadku:
  1. przedłożenia orzeczenia sądu zawierającego taki nakaz,
  2. otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, której dotyczy komentarz,
  3. zgody obu Użytkowników uczestniczących w danej umowie sprzedaży Towaru. Administrator w takiej sytuacji uniemożliwi ponowne ocenienie lub skomentowanie lub zaopiniowanie w zakresie tej samej umowy sprzedaży Towaru.
 9. Administrator nie ingeruje w oceny, komentarze i opinie. Administrator jednak zastrzega sobie prawo do usunięcia oceny lub usunięcia albo zablokowania komentarza lub opinii, w uzasadnionym przypadku gdy ocena, komentarz lub opinia:
  1. jest niezgodna z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności niniejszym artykułem,
  2. została opublikowana w niewłaściwym miejscu i nie dotyczy danej umowy sprzedaży Towaru.
 10. W przypadku powtórzenia się konieczności usunięcia oceny lub usunięcia albo zablokowania komentarza lub opinii danego Kupującego, Administrator może zablokować temu Kupującemu możliwość wystawiania komentarzy.

Artykuł 7. Newsletter

 1. Administrator może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Kupujących usługę newsletter, polegającą na bezpłatnym informowaniu ich o promocjach, wybranych Towarach, konkursach i nowościach w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl, a także o usługach świadczonych przez Administratora, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Kupujących, którzy wyrazili na to zgodę. Kupujący może w każdym momencie zmodyfikować bądź zrezygnować z usługi newsletter poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail Administratora podany w stopce każdej wiadomości typu newsletter.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. wysyłania do Kupujących za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. czasowego wyłączania usługi newslettera;
  3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Kupujących korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny;
  4. zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera na rzecz konkretnego Kupującego, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin.

Artykuł 8. Rola i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom narzędzia informatyczne, umożliwiające Użytkownikom zawierania umów sprzedaży Towaru, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży Towaru, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie bądź nieważność zawartych umów między Użytkownikami, będące wynikiem działania bądź zaniechania Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
 3. Administrator nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl.
 4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje bądź prawa innych Użytkowników lub osób trzecich bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Administrator może:
  1. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
  2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl;
  3. uzależnić korzystanie z Www.sklep.chemiapoznan.pl od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności.

Niezależnie od powyższego Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl, w tym również ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

Artykuł 9. Reklamacje

 1. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć na adres e-mail reklamacje@www.sklep.chemiapoznan.pl, za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, podany podczas rejestracji Konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Kupującego, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 4. Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Administrator powiadomi o tym Kupującego podając powody tej decyzji.
 5. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Artykuł 10. Umowa z Administratorem

 1. Z chwilą dokonania rejestracji w Www.sklep.chemiapoznan.pl, pomiędzy Kupującym a Administratorem zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.
 2. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl na rzecz Kupujących są nieodpłatne.
 3. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Pouczenie, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Kupujący może skorzystać, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeżeli skorzystał z usługi, w szczególności jeżeli przyjął ofertę sprzedaży Towaru.
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Kupującego w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Administratorowi na piśmie bądź za pośrednictwem stosownego formularza elektronicznego dostępnego w Www.sklep.chemiapoznan.pl. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże nie wcześniej niż do czasu definitywnego rozliczenia się przez Kupującego z przyjętych ofert. W okresie od złożenia oświadczenia o rozwiązaniu przez Kupującego do definitywnego rozwiązania umowy, Kupujący uczestniczy w rozpoczętych czynnościach związanych z zawarciem umowy sprzedaży Towaru, a także posiada wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji i usług związanych z zawartymi umowami sprzedaży Towarów, natomiast Kupujący nie może przyjmować kolejnych ofert ani zawierać umów sprzedaży Towarów.
 5. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Kupującym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Artykuł 11. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może zmienić Regulamin lub uruchomić zmodyfikowaną bądź nową wersję usług świadczonych w ramach Www.sklep.chemiapoznan.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia w Www.sklep.chemiapoznan.pl zmienionego Regulaminu. Administrator dostarczy Kupującym zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez nich przy rejestracji adres e-mail.
 2. Kupujący przy logowaniu w Www.sklep.chemiapoznan.pl zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o możliwości jej akceptacji. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem, zgodnie z art. 10 ust. 4 Regulaminu.
 3. Wszelkie usługi dodatkowe Administrator może świadczyć na podstawie odrębnych regulaminów.
 4. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Administratorem a Kupującym będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.
 6. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
  1. Załącznik nr 1 – Polityka prywatności i plików cookie;
  2. Załącznik nr 2 - Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy i wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl